Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka, e-mail gbpkamionkaw@poczta.onet.pl. W Bibliotece został powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail iodo@kamionka.iap.pl *
2. Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
3. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością biblioteki, tj. w celu: rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.); udostępniania materiałów bibliotecznych; statystyki; promocji czytelnictwa i biblioteki; windykacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skagi w związku z przetwarzaniem w.w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.